Frida Olsson

Föreläsning: Krav på hållbarhetsredovisning i näringslivet kan leda till nya intäkter för civilsamhället
Civilsamhället är på väg att få en helt ny roll som strategisk partner till näringslivet. Utvecklingen drivs av de nya hållbarhetsregelverken, där Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) är det mest aktuella. Regelverken som träder i kraft i Sverige och internationellt ställer hårdare krav på näringslivet att förstå, informera om och agera på såväl negativ som positiv påverkan på klimat, miljö och samhälle. För att uppfylla dessa krav behöver företagen i allt större utsträckning föra dialog och samverka med civilsamhället. Detta innebär en uppvärdering av den kunskap som redan finns i idéburen sektor, och därmed nya intäktsmöjligheter. I detta seminarium berättar PwC:s hållbarhetsrådgivare om hur idéburna organisationer, i rollen som expert, opinionsbildare eller representant för olika rättighetsbärare kommer att få möjlighet att påverka näringslivets framtida strategier och affärsmodeller för att bidra till en hållbar framtid. Seminariet syftar till att ge dig som lyssnare:
* ökad kunskap om hållbarhetsregelverkens nya krav för intressentinvolvering
* insikt om hur detta kan innebära nya intäkter för civilsamhällesaktörer
* tips och guidning kring hur det rent praktiskt kan gå till att samarbeta kring intressentinvolvering kopplat till nya hållbarhetsregelverk

Om Frida Olsson
Frida Olsson arbetar som rådgivare och hållbarhetsstrateg på PwC, med fokus på social hållbarhet, tvärsektoriell samverkan och effektutvärdering. I sin roll stöttar hon företag och organisationer att ställa om strategi, verksamhet och rapportering i linje med nya hållbarhetsregelverk likväl som olika intressenters ökade krav för ansvarsfullt företagande. Frida har lång erfarenhet av att arbeta med strategiskt och operationellt hållbarhetsarbete från den idéburna sektorn, där utveckling av effektutvärderingsmetoder och samverkan med privat och offentlig sektor varit en central del av hennes arbete.